اندازه گیری برای پرده تصویری ( پرده عمودی تصویری) پویا آنلاین:

شما اینجا هستید

اندازه گیری برای پرده تصویری ( پرده عمودی تصویری) پویا آنلاین:

گاهی پیش می آید که شما می خواهید درون یک درگاه، پرده تصویری نصب کنید و گاهی بیرون یک درگاه بنابراین به دو صورت می توانید اندازه گیری اولیه را انجام دهید.
1-اندازه گیری داخل درگاه ( داخل چهارچوب پنجره)پویا آنلاین:

ابتدا باید بدانید فقط در صورتی می توان برای داخل یک درگاه پنجره، پرده تصویری در نظر گرفت که عمق درگاه، یعنی فاصله بین دو لبه جلویی و پشتی درگاه پنجره حداقل 15 سانتی متر باشد. (شکل شماره1)


عرض پرده (یا چوب پرده) اینگونه به دست می آید: با توجه به (شکل شماره 2)

عرض را در 3 نقطه (نزدیک به بالای پنجره وسط و نقطه ای نزدیک به انتهای پنجره) اندازه گیری کنید.

سپس از کوچکترین آن ها 2 سانتیمتر کسر نمایید و عدد به دست آمده را برای ما ارسال کنید. ارتفاع پرده این گونه به دست می‎آید. ارتفاع را نیز از سه نقطه (نقطه ای نزدیک به سمت چپ، نقطه ای نزدیک به سمت راست، و از وسط پنجره) اندازه گیری کنید و از کوچکترین ارقام حاصله عدد 2 را کسر نمایید و نتیجه را ارسال نمایید.
نکته: در مورد پنجره های که چسبیده به سقف است توجه به این نکته ضروری است که پهنای ریل پرده عمودی تصویری 5 سانتی متر است (این مورد درباره درب پنجره هایی که به داخل باز می شوند اهمیت زیادی دارند).

2-اندازه گیری بیرون درگاه پویا آنلاین:

برای عرض پرده (یا چوب پرده) فاصله بین دو دیوار طرفین درگاه پنجره را اندازه گیری کرده و 20 سانتی متر به آن اضافه کنید. (شکل شماره 4)

برای ارتفاع پرده در دو حالت مختلف: اگر می خواهید پرده را جلوی درگاه به دیوار اتاق نصب کنید فاصله بین سقفِ درگاه پنجره تا کفِ درگاه پنجره را اندازه گیری کرده 20 سانتیمتر به آن اضافه کنید. (شکل شماره 3 فلش الف)

ولی چنانچه مایلید پرده عمودی تصویری شما جلوی درگاه به سقفِ اتاق، نصب شود. از سقفِ اتاق تا کف درگاه پنجره را اندازه گیری کرده 10 سانتیمتر به آن اضافه کنید. (شکل شماره 3 فلش ب)
نکته 1: اگر زیر جا یا محلی که می خواهید پرده تصویری نصب کنید، شوفاژ، پیشخوان، اُپن آشپزخانه یا هر مانع دیگری قرار دارد، ارتفاع پرده را تا روی مانع در سه نقطه متفاوت و موازی (سمت چپ، وسط، سمت
راست) محاسبه کرده 2 سانتیمتر از کوچکترین عدد اندازه گیری شده کسر نمایید. (شکل شماره 2 )
نکته 2: ممکن است قصد داشته باشید پرده تصویری تا روی زمین ادامه داشته باشد در این صورت چنانچه کفِ زمین از سرامیک یا پارکت باشد توصیه پویا آنلاین این است که پایین پرده7 سانتی متر از کف زمین بالاتر قرار بگیرد تا هنگام کشیدن تی، پرده لکه دار نشود. به همین منظور هنگام اندازه گیری ارتفاع را تا کف زمین گرفته 7 سانتیمتر از آن کم کنید. اگر زمین با فرش یا موکت پوشانده شده است کم کردنِ این 7 سانتیمتر لزومی ندارد.